"Urząd bez papieru" na Śląsku

2007-08-03 00:00:00 +0100


25 lipca w Bibliotece Śląskiej marszałek Województwa Śląskiego oraz prezydenci, starostowie, burmistrzowie i wójtowie ze Śląska podpisali Deklarację o rezygnacji z dokumentów papierowych. Jest to akt założycielski projektu SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej). Treść deklaracji jest bardzo przyszłościowa: <blockquote>My, niżej podpisani, świadomi ciążącej na nas odpowiedzialności wobec reprezentowanych przez nas mieszkańców Województwa Śląskiego, jak i tych, którzy czują się z nim związani w jakikolwiek sposób, w odpowiedzi na wyzwania Społeczeństwa Informacyjnego, rozumiejąc istotę przełomu cywilizacyjnego wywołanego elektronizacją wszelkich form przekazu informacji, w pełni wykorzystując możliwości stworzone przez prawo niniejszym uroczyście deklarujemy rezygnację z wykorzystywania dokumentów w postaci papierowej we wszelkich kontaktach pomiędzy podmiotami publicznymi - uczestnikami projektu, a także we wszelkich innych kontaktach, w których będzie to możliwe. Od dnia dzisiejszego ideę dokumentu elektronicznego uznajemy za obowiązującą. Niezłomną wolę wprowadzenia naszych obywateli w Społeczeństwo Informacyjne potwierdzamy własnoręcznym podpisem.</blockquote> Projekt jest skierowany do trzech głównych grup użytkowników: <ul> <li>urzędnicy potencjalnie zainteresowani e-usługami związanymi z załatwianiem spraw w urzędach typu A2A [Administration – to – Administration] </li><li>obywatele potencjalnie zainteresowani e-usługami związanymi z załatwianiem spraw w urzędach typu C2A [Citizen – to – Administration]. </li><li>przedsiębiorcy potencjalnie zainteresowani e-usługami związanymi z załatwianiem spraw w urzędach typu B2A [Business – to – Administration]. </li></ul> Projekt SEKAP jest realizowany w dziesięciu powiatach grodzkich, siedmiu powiatach ziemskich oraz w trzydziestu sześciu gminach. W sumiez Województwem Śląskim w projekcie uczestniczą 54 podmioty będące jednostkami samorządu terytorialnego. Wykonawcą projektu jest konsorcjum firm Aram i LTC. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Za: SEKAP.