Unia Europejska

Parlament Europejski nadal naciska w sprawie porozumienia ACTA

Parlament Europejski ponawia naciski w kwestii jednoznacznego respektowania praw podstawowych, takich jak prawo do wolności wypowiedzi i do zachowania sfery prywatnej w planowanym antypirackim porozumieniu ACTA.

Parlament Europejski wezwał do ograniczenia roli rządów w Internecie

Parlament Europejski w przegłosowanej właśnie rezolucji o
zarządzaniu Internetem
wezwał rządy Państw Członkowskich do powstrzymania się od prób cenzurowania oraz centralnego sterowania
siecią tak, by pozostał on jednym z głównych narzędzi dla realizacji wolności słowa i swobodnej wymiany gospodarczej.

Europejska agenda cyfrowa a podpis elektroniczny

Opublikowane właśnie polskie tłumaczenie Europejskiej Agendy Cyfrowej zapowiada pewne zmiany w dyrektywie o podpisie elektronicznym.

O dokumencie IDA Authentication Policy

Dokument IDA Authentication Policy został opublikowany w ramach projektu Interchange of Data between Administrations (IDA). Jego celem jest standardyzacja procedur, w tym mechanizmów technicznych, na potrzeby systemów używanych w administracji publicznej Unii Europejskiej. Autorem dokumentu Authentication Policy jest firma Siemens, zaś sam dokument jest poświęcony metodologii tworzenia polityk uwierzytelnienia użytkowników tych systemów w sposób odpowiadający wadze prowadzonych przez nie procedur.

NIK o certyfikatach zagranicznych w administracji

Kontrole przeprowadzone dotychczas przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) w części jednostek administracji publicznej pokazują jak Izba rozumie artykuł 4 ustawy o podpisie elektronicznym, to znaczy równoważność zagranicznych certyfikatów kwalifikowanych.

MSWiA na konferencji IDABC

W dniach 11-13 lutego 2008 r. przedstawiciele MSWiA uczestniczyli w konferencji "Alliance with Users" oraz w spotkaniu "European eGovernment Services Conference: IDABC and beyond", podsumowującym pierwszą - dwuletnią część działań europejskiego programu IDABC poświęconego wdrożeniu serwisów elektronicznej administracji w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Obie konferencje odbyły się w Brdzie w Słowenii.

Grupy robocze podczas konferencji zajęły się problematyką:

Zagraniczne certyfikaty kwalifikowane w Polsce

Jednym z celów Dyrektywy 1999/93/WE była wzajemna uznawalność kwalifikowanego podpisu elektronicznego w całej Unii Europejskiej. Pomijając kwestie niekompatybilności formatów, pozostaje jeszcze kwestia uznawalności certyfikatu kwalifikowanego. Artykuł 4 polskiej ustawy wprowadza równoważność zagranicznych certyfikatów z polskimi, ale jak to wygląda w praktyce?

Dyrektywa nakazuje Państwom Członkowskich uznawanie certyfikatów kwalifikowanych wystawionych w innych Państwach w artykule 4:

Europejski raport o fakturach elektronicznych (EEI 2007)

Wnioski zaprezentowane w napisanym na zlecenie Unii Europejskiej raporcie European e-Invoicing Final Report 2007 potwierdzają tezy o przeregulowaniu i zbyt dużych wymaganiach wobec faktur elektronicznych w Państwach Członkowskich UE. Autorzy zauważają także problem niekompatybilności faktur elektronicznych, zarówno tej technicznej jak i tej prawnej.

Dwa europejskie raporty o podpisie elektronicznym

Niemal równocześnie opublikowane zostały dwa obszerne, zlecone przez Unię Europejską raporty poświęcone stopniowi wdrożenia i interoperacyjności podpisu elektronicznego w Państwach Cżłonkowskich.

Podpis elektroniczny w prawie innych krajów

<

ul>

  • Czeska ustawa o podpisie elektronicznym, 2000, 19. str, oparta o 1999/93/EC, brak wymogu stosowania SSCD takze dla podp. kwalifikowanego, brak dodatkowych rozporzadzen technicznych
  • Austriacka ustawa o podpisie elektronicznym, 28 str., polskie tlumaczenie, brak informacji o wersji, aktualnosci i roku wydania
  • Syndicate content