Prawo polskie

Publikacja aktów prawnych z rocznym opóźnieniem

Jak informuje Polskie Towarzystwo Informatyczne "w dniu 3 września odbyła się w MSWiA konferencja uzgodnieniowa nowelizacji "Ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych  aktów prawnych". Nowelizacja ustawy stwarza możliwość publikowania w sieci wersji elektronicznej Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, Dzienników Urzędowych, orzeczeń  i innych aktów prawnych.

Potrzeba różnych polityk uwierzytelnienia

W toczącej się obecnie dyskusji na temat podpisu elektronicznego dominują dwa przeciwstawne stanowiska - według jednego z nich bezpieczny podpis jest „za silny", według drugiego dla odmiany „za słaby" jest podpis zwykły, cokolwiek przez niego rozumiemy.

Dyskusja na ten temat jest całkowicie jałowa bez precyzyjne pytanie - silny, słaby, ale do czego konkretnie? Bez końca można bowiem debatować o tym czy jakieś zabezpieczenie jest „za silne" czy „za słabe", jeśli nie powie się jasno co ma być chronione i przed czym.

Debata o nowelizacji ustawy o podpisie

Sygnały o planowanej nowelizacji ustawy o podpisie elektronicznym są coraz liczniejsze i bieżący rok będzie w tej kwesti rozstrzygający. Ważne jest wiec by przejść od dyskusji nad tym co nie działa do dyskusji o tym jak powinno działać.

Projekt nowelizacji ustawy o podpisie elektronicznym

Dzięki szybkiej odpowiedzi MSWiA na wniosek o dostęp do informacji publicznej poniżej publikujemy tekst projektu ustawy o nowelizacji ustawy o podpisie elektronicznym. Projekt jest datowany na lipiec 2007.

W projekcie pojawiają się liczne zmiany w stosunku do obecnego stanu prawnego, między innymi:

Zagraniczne certyfikaty kwalifikowane w Polsce

Jednym z celów Dyrektywy 1999/93/WE była wzajemna uznawalność kwalifikowanego podpisu elektronicznego w całej Unii Europejskiej. Pomijając kwestie niekompatybilności formatów, pozostaje jeszcze kwestia uznawalności certyfikatu kwalifikowanego. Artykuł 4 polskiej ustawy wprowadza równoważność zagranicznych certyfikatów z polskimi, ale jak to wygląda w praktyce?

Dyrektywa nakazuje Państwom Członkowskich uznawanie certyfikatów kwalifikowanych wystawionych w innych Państwach w artykule 4:

Gdzie zapisać certyfikat kwalifikowany?

Oferta polskich centrów certyfikacji jest nastawiona na promowanie sprzedaży certyfikatów kwalifikowanych z całą masą nie zawsze potrzebnych dodatków. W rzeczywistości rezygnacja z nich może bardzo często radykalnie obniżyć koszt certyfikatów oraz zracjonalizować sposób ich zakupu i wykorzystania. Innymi słowy - czy można kupić sam certyfikat?

Losy nowelizacji ustawy o podpisie elektronicznym

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony niecały tydzień temu do MSWiA z zapytaniem o stan prac nad zapowiadaną od 2004 roku nowelizacją ustawy o podpisie elektronicznym.

Europejski raport o fakturach elektronicznych (EEI 2007)

Wnioski zaprezentowane w napisanym na zlecenie Unii Europejskiej raporcie European e-Invoicing Final Report 2007 potwierdzają tezy o przeregulowaniu i zbyt dużych wymaganiach wobec faktur elektronicznych w Państwach Członkowskich UE. Autorzy zauważają także problem niekompatybilności faktur elektronicznych, zarówno tej technicznej jak i tej prawnej.

E-podpis licznie reprezentowany wśród bubli prawnych

Przepisy o podpisie elektronicznym są licznie reprezentowane wśród bubli prawnych zgłaszanych w niedawno uruchomionych serwisach BublePrawne i Przyjazne Państwo.

Problemy legalności faktury elektronicznej

Zbyt wysokie wymagania wobec faktur elektronicznych w Polsce prowadzą do faktycznej dyskryminacji polskich przedsiębiorstw. Kontrahent nie może wliczyć w koszty jako faktury wydruku ze strony polskiej firmy, a z zagranicznej - owszem. Przy okazji staram się też rozważyć różne scenariusze zagrożenia dla e-faktur oraz sposoby ich ochrony.

Finansowa pułapka dokumentacji medycznej

Rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.06.247.1819) nakłada na wszystkie szpitale i laboratoria obowiązek gromadzenia dokumentacji elektronicznej z bezpiecznym podpisem elektronicznym (§55 ust. 1). Co więcej, muszą być one opatrzone znacznikiem czasu (ust. 4). Ten ostatni wymóg powoduje, że taki dokument staje się niezwykle kosztowny.

Ministerstwa odpowiadają w sprawie podpisu elektronicznego

MSWiA i Ministerstwo Finansów odpowiedziały na zapytania zgłoszone w listopadzie i grudniu 2006 roku przez senatora Zbigniewa W. Rau. Dotyczą one m.in. faktur elektronicznych, nowelizacji ustawy o podpisie elektronicznym oraz "pieczątki elektronicznej".

podpis elektroniczny w polskim prawie

Hardware Security Module (HSM) w elektronicznej skrzynce podawczej

Rozporządzenie w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym reguluje m.in. sposób w jaki petent składa dokument elektroniczny do urzędu. Obowiązkiem urzędu jest wydanie urzędowego poświadczenia odbioru, które dla petenta jest wiążącym prawnie dowodem, że dokument złożył.

"Nie można odmówić ważności podpisowi elektronicznemu..."

Komentarz do dwóch artykułów ustawy o podpisie elektronicznym budzacych wiele kontrowersji - art. 6.3 oraz art. 8. Artykuły te, wbrew częstej interpretacji, nie stanowią bezsensownego zrównania podpisu kwalifikowanego z niekwalifikowanym. Chronią one po prostu przed kilkoma specyficznymi rodzajami "ataków" prawnych na moc dowodową podpisu elektronicznego.

Syndicate content