Kwalifikowany podpis elektroniczny

Kwalifikowany podpis elektroniczny zgodny z ustawą o podpisie elektronicznym.

Urzędowe poświadczenie odbioru w formacie PDF

W chwili obecnej Urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) jest generowane przez skrzynki podawcze (ESP) różnych dostawców z tym samym zamiłowaniem do chaosu, jakie cechuje formaty podpisu elektronicznego od początków polskiej informatyzacji. W jaki sposób można to uporządkować pozostając w ramach obowiązującego prawa?

Doghouse: skrzynka podawcza E-Studio

Cześć druga cyklu "Jak nie implementować elektronicznej skrzynki podawczej?", tym razem na podstawie skrzynki udostępnionej przez powiat mławski.

Klub Informatyka: Dyskusja o podpisie elektronicznym

Polskie Towarzystwo Informatyczne zaprasza na kolejne w tym roku spotkanie w warszawskim Klubie Informatyka. Tym razem podejmiemy temat podpisu elektronicznego. Spotkanie odbędzie się 11 marca 2008 (wtorek) o godzinie 19-tej w restauracji Kilimanjaro, przy ul. Bednarskiej.

"Podpis elektroniczny - gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?"

Doghouse: Ekscytująco prosta w użyciu skrzynka podawcza Zeto Białystok

W celu odnowienia certyfikatu kwalifikowanego poproszono mnie o dostarczenie do centrum rejestracji PWPW w Krakowie zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej.

Zaświadczenia te są wydawane przez urząd miasta Krakowa.
W urzędzie okazało się, że sekcja zajmująca się ich wystawianiem (Punkt Obsługi Przedsiębiorców) został przeniesiony na drugi koniec miasta, na ulicę Wielicką. Przezornie spytałem pani, czy można takie zaświadczenie uzyskać elektronicznie.

MSWiA na konferencji IDABC

W dniach 11-13 lutego 2008 r. przedstawiciele MSWiA uczestniczyli w konferencji "Alliance with Users" oraz w spotkaniu "European eGovernment Services Conference: IDABC and beyond", podsumowującym pierwszą - dwuletnią część działań europejskiego programu IDABC poświęconego wdrożeniu serwisów elektronicznej administracji w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Obie konferencje odbyły się w Brdzie w Słowenii.

Grupy robocze podczas konferencji zajęły się problematyką:

Zagraniczne certyfikaty kwalifikowane w Polsce

Jednym z celów Dyrektywy 1999/93/WE była wzajemna uznawalność kwalifikowanego podpisu elektronicznego w całej Unii Europejskiej. Pomijając kwestie niekompatybilności formatów, pozostaje jeszcze kwestia uznawalności certyfikatu kwalifikowanego. Artykuł 4 polskiej ustawy wprowadza równoważność zagranicznych certyfikatów z polskimi, ale jak to wygląda w praktyce?

Dyrektywa nakazuje Państwom Członkowskich uznawanie certyfikatów kwalifikowanych wystawionych w innych Państwach w artykule 4:

Gdzie zapisać certyfikat kwalifikowany?

Oferta polskich centrów certyfikacji jest nastawiona na promowanie sprzedaży certyfikatów kwalifikowanych z całą masą nie zawsze potrzebnych dodatków. W rzeczywistości rezygnacja z nich może bardzo często radykalnie obniżyć koszt certyfikatów oraz zracjonalizować sposób ich zakupu i wykorzystania. Innymi słowy - czy można kupić sam certyfikat?

Problemy związane z elektroniczną skrzynką podawczą

Rozporządzenie w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym określa sposób w jaki ma być wydawane Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), czyli elektroniczny kwitek potwierdzający fakt złożenia dokumentu do urzędu w określonym terminie. Z rozporządzeniem tym wiążą się co najmniej trzy wątpliwości natury techniczno prawnej.

Problemy legalności faktury elektronicznej

Zbyt wysokie wymagania wobec faktur elektronicznych w Polsce prowadzą do faktycznej dyskryminacji polskich przedsiębiorstw. Kontrahent nie może wliczyć w koszty jako faktury wydruku ze strony polskiej firmy, a z zagranicznej - owszem. Przy okazji staram się też rozważyć różne scenariusze zagrożenia dla e-faktur oraz sposoby ich ochrony.

Dwa europejskie raporty o podpisie elektronicznym

Niemal równocześnie opublikowane zostały dwa obszerne, zlecone przez Unię Europejską raporty poświęcone stopniowi wdrożenia i interoperacyjności podpisu elektronicznego w Państwach Cżłonkowskich.

Testowe pliki z podpisem elektronicznym

Przykładowe pliki w różnych formatach podpisane elektronicznie różnymi aplikacjami dostępnymi na polskim rynku. Pliki są wystawione wyłącznie w celu testowania kompatybilności i interoperacyjności aplikacji do podpisu elektronicznego. Proszę o podawanie źródła przy cytowaniu lub posługiwaniu się tym materiałem.

Praktyka podpisu elektronicznego w Polsce

Poniżej prezentujemy zbiór najróżniejszych informacji praktycznych związanych z korzystaniem z podpisu elektronicznego w Polsce i Europie - adresy URL serwerów LDAP, list CRL, certyfikatów "root" itd. Informacje pochodzą ze stron centrów certyfikacji i mają na celu wyłącznie skoncentrowanie ich w jednym miejscu dla wygody np. osób piszących aplikacje.

Finansowa pułapka dokumentacji medycznej

Rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.06.247.1819) nakłada na wszystkie szpitale i laboratoria obowiązek gromadzenia dokumentacji elektronicznej z bezpiecznym podpisem elektronicznym (§55 ust. 1). Co więcej, muszą być one opatrzone znacznikiem czasu (ust. 4). Ten ostatni wymóg powoduje, że taki dokument staje się niezwykle kosztowny.

Doradztwo w zakresie podpisu elektronicznego i bezpieczeństwa IT

Założyciel portalu IPSec.PL, Paweł Krawczyk, wraz z adwokatem Arturem Kmieciakiem, świadczą usługi w zakresie analiz prawno-technicznych związanych z podpisem elektronicznym i bezpieczeństwem IT.

Ministerstwa odpowiadają w sprawie podpisu elektronicznego

MSWiA i Ministerstwo Finansów odpowiedziały na zapytania zgłoszone w listopadzie i grudniu 2006 roku przez senatora Zbigniewa W. Rau. Dotyczą one m.in. faktur elektronicznych, nowelizacji ustawy o podpisie elektronicznym oraz "pieczątki elektronicznej".

Syndicate content