Czym się różni "poświadczenie elektroniczne" od "podpisu"?

Poświadczenie elektroniczne - dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub logicznie z nimi powiązane, umożliwiają identyfikację podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne lub organu wydającego zaświadczenia certyfikacyjne, oraz spełniają następujące wymagania

: a) są sporządzane za pomocą podlegających wyłącznej kontroli podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne lub organu wydającego zaświadczenie certyfikacyjne bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego i danych służących do składania poświadczenia elektronicznego, b) jakakolwiek zmiana danych poświadczonych jest rozpoznawalna, (Art. 3 pkt 19 Ustawy o podpisie elektronicznym)

Komentarz

  • Poświadczenie jest pod względem technicznym tym samym co podpis elektroniczny. Jest to szczególny przypadek podpisu, składanego pod certyfikatem a nie np. pod dokumentem.
  • Poświadczenie nie jest składane przez osobę, tylko przez centrum certyfikacji.
  • Powód dla którego wprowadzono nowe pojęcie "poświadczenia" jest taki, że w polskim prawie pojęcie podpisu 'musi być związane z osobą. Dlatego niewłaściwe byłoby nazywanie podpisem czegoś, co jest składane przez instytucję (centrum certyfikacji).
  • Analogicznie - Certyfikat dla osoby i Zaświadczenie certyfikacyjne dla centrum certyfikacji.
  • Jest to tylko kwestia nomenklaturowa, nieistotna z technicznego punktu widzenia, ale bywa myląca bez zrozumienia prawnej istoty problemu.