MSWiA: projekt formularzy elektronicznych

2007-01-02 00:00:00 +0000


MSWiA opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie formularzy i wzorów dokumentów elektronicznych. Projekt rozporządzenia powołuje się na ustawę o podpisie elektronicznym, ustawę o informatyzacji oraz kodeks postępowania administracyjnego.

Według projektu dowolny organ władzy publicznej mógłby stworzyć wzór formularza elektronicznego dla każdej z załatwianych przez siebie spraw i umieścić w centralnym repozytorium, zarządzanym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, oraz w swoim BIP. Petent czy też firma produkująca oprogramowanie do wypełniania formularzy mogliby pobrać taki wzorzec, wypełnić, podpisać i wysłać do właściwego urzędu.

Zaletą centralnego repozytorium byłby w tym przypadku jeden, publicznie dostępny wzór dla każdej ze spraw - np. formularz wniosku o prawo dowód osobisty byłby taki sam w urzędzie w Białymstoku jak w Nowym Sączu. Rozsądne wydaje się również oddelegowanie samego tworzenia wzorców do urzędów lokalnych - zamiast obciążąć tym ministerstwo formularz stworzy pierwszy urząd w Polsce, który zacznie daną sprawę przetwarzać elektronicznie. Następne skorzystają już z gotowego wzorca.

Od strony technicznej wzorzec formularza elektronicznego ma być dokumentem XML (z XSD i XSLT) opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ta ostatnia regulacja wybiega nieco w przód, ponieważ kwestię potwierdzenia autentyczności aktu normatywnego jakim jest wzór formularza powinna regulować właściwie ustawa o publikacji aktów prawnych i normatywnych - a ta została przecież w lipcu 2006 przełożona na 2008 rok.

W tym przypadku najwłaściwszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie mechanizmu pieczątki elektronicznej czyli “bezosobowego” podpisu kwalifikowanego. Tego mechanizmu jednak nie ma, choć wydaje się że powinien być - właśnie ze względu na publikację aktów normatywnych oraz faktury elektroniczne.