Ministerstwo Finansów o fakturach elektronicznych

2010-07-26 00:00:00 +0100


W dniu dzisiejszym Ministerstwo Finansów rozesłało następującą informację na temat rozporządzenia o fakturach elektronicznych.

13 lipca Rada Ecofin ostatecznie przyjęła zmianę Dyrektywy 2006/112/EC, która ma na celu m.in. liberalizację obecnych standardów przesyłania i przechowywania faktur elektronicznych tak, aby faktury papierowe i faktury elektroniczne były traktowane w ten sam sposób. Kwestie te podlegają harmonizacji na poziomie europejskim i Ministerstwo Finansów podjęło kroki w kierunku zmiany przepisów, uwzględniającej nowe zapisy dyrektywy. Nowe brzmienie dyrektywy nakłada na podatnika obowiązek zapewnienia wszystkim fakturom (od momentu ich wystawienia aż do końca okresu przechowywania) autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które „ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług”. Innymi słowy, to podatnik będzie decydował o formie przesyłu i przechowywania faktur pod warunkiem, że powyższe cechy faktur będą zapewnione. Obecne brzmienie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur zawiera zamknięty katalog narzędzi gwarantujących autentyczność pochodzenia faktur i integralności ich treści. Jest to bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub wymiana danych elektronicznych (EDI). Oznacza to, że do czasu zmiany przepisów cyt. rozporządzenia, przesyłanie faktur VAT drogą elektroniczną bez zastosowania wspomnianych narzędzi jest niezgodne z obowiązującym stanem prawnym. Ministerstwo Finansów dąży do zmiany polskich przepisów w trybie pilnym, tak aby zmiany w zakresie fakturowania elektronicznego przewidziane nowelą dyrektywy zostały jak najszybciej przyjęte.

Oświadczenie otrzymałem mailem, prawdopodobnie w związku z niedawną korespondencją z MF na ten temat.