CerBer zagląda na nasze konta

2007-01-20 00:00:00 +0000


Mało kto wie, że od 15. stycznia 2007 polskie banki mają obowiązek przesyłać listę wszystkich kont związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej do Ministerstwa Finansów. Ich zbieraniem zajmuje się system informatyczny CerBer. Podstawą prawną do nowego obowiązku jest nowelizacja ustawy Ordynacja Podatkowa z 30. czerwca 2005 roku (Dz.U. Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 143, poz.1031). Artykuł 18 tej “ustawy o zmianie ustawy”:

“Banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe są obowiązane do sporządzenia i przekazania, w formie dokumentu elektronicznego, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych jednorazowej informacji o otwartych rachunkach bankowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r., w terminie do dnia 15 stycznia 2007 r.”

Dodatkowo nowelizacja opublikowana w Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60, z późn. zm. w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007 r. wprowadza obowiązek comiesięcznej aktualizacji tej informacji (art. 82).

Do aktualizacji służy uruchomionuy przez Ministerstwo Finansów system informatyczny CerBer. Dane są przesyłane w postaci plików XML podpisanych niekwalifikowanym lub kwalifikowanym podpisem elektroniczym.

Szczegóły techniczne formatu przesyłanych informacji zostały zawarte w rozporządzeniach z 4. grudnia 2006 (Dz.U. Nr 225, poz.1640). Jak można zauważyć, banki miały nieco ponad miesiąc na przygotowanie się do wysyłki olbrzymich ilości danych, bo - przypomnijmy - pierwszą, największą porcję miały obowiązek wysłać do 15. stycznia.

Według zaprzyjaźnionych bankowców z przyjęciem pierwszych paczek danych mógł mieć również system Ministerstwa Finansów - i trudno się dziwić, bo w pierwszej porcji danych Ministerstwo musiało przyjąć i przetworzyć informacje o kontach około 3,5 mln podmiotów gospodarczych działających w Polsce (2005).

Jako ciekawostkę dodajmy, że Cerber wykorzystuje otwartą implementacje XML-DSig i XML-Enc stworzone w ramach projektu Apache TSIK i Apache WSS4J.