Punkt dostępowy WLAN na OpenBSD

Pierwsze rozwiązanie domowej sieci WiFi oparłem o D-Linka DI-624. Nie sprawdził się, więc postawiłem sobie router i access-point na OpenBSD

IPSec między Windows XP i OpenBSD

Problem występujący w mojej domowej sieci WLAN można streścić następująco: mój AP nie robi nic poza WEP, który okazuje się trywialny do złamania. Konieczna jest więc dodatkowa ochrona poufności ruchu w WLAN.

Opis formatu Sigillum SDOC

Format Sigillum SDOC został opracowany przez PWPW[1] na potrzeby programu Sigillum Sign. Sigillum Sign jest faktycznie nakładką na Microsoft Office i potrafi podpisywać tylko z poziomu MS Office.

Wymagania wobec kontenera dokumentu elektronicznego

Głównym problemem z jakim musimy się uporać w 2006 roku jest określenie formatu bezpiecznego dokumentu elektronicznego obowiązującego w administracji oraz zgodnej z ustawą o podpisie elekronicznym wymianie dokumentów w biznesie (e-faktury).

Aspekty stosowania kart i tokenów kryptograficznych

We wszystkich dokumentach na tej stronie posługuję się określeniem "karta kryptograficzna", należy jednak przez to rozumieć także i tokeny takie jak Aladdin czy Infineon TPM. Przez kartę rozumiemy zwykle kartę kryptograficzną w postaci płaskiej karty plastikowej z wtopionym układem kryptograficznym. Przez token - moduł z interfejsem USB i smyczą do wieszania na szyi :)

Tania telefonia internetowa VoIP w domu i firmie

in

Wykorzystując remont mieszkania postanowiłem rozwiązać kwestię telefonu, który do tej pory generował mi spore koszty ze względu na dużą liczbę rozmów międzynarodowych, zwłaszcza do Rosji oraz Europy Zachodniej. Założenia, którymi się posługiwałem wyglądały tak:

Hardware Security Module (HSM) w elektronicznej skrzynce podawczej

Rozporządzenie w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym reguluje m.in. sposób w jaki petent składa dokument elektroniczny do urzędu. Obowiązkiem urzędu jest wydanie urzędowego poświadczenia odbioru, które dla petenta jest wiążącym prawnie dowodem, że dokument złożył.

Formaty podpisu elektronicznego

Rozporządzenie o warunkach technicznych zawiera następującą specyfikację formatów podpisu elektronicznego dopuszczonego do stosowania w Polsce:

Przetwarzanie rozproszone (klastry ad-hoc)

in

Na potrzeby projektu łamania Enigmy uruchomiłem na jakiś czas w sieci szkoleniowej (10 silnych dwurdzeniowych maszyn) klaster oparty o Mosixowe live-CD z Linuksem. Parę uwag z uruchomienia, które było bardzo proste co dobrze świadczy o tych projektach.

Europejski profil certyfikatu X.509

Polska Ustawa o podpisie i towarzyszące rozporządzenia były opracowywane głównie na podstawie roboczych draftów unijnych zaleceń. Wersje finalne tych zmieniły się od 2001, w wielu miejscach znacząco. Poniżej opis aktualnej wersji zaleceń unijnych, wraz ze wskazaniem kilku "punktów zapalnych".

Podpis jako identyfikacja osoby fizycznej

Podpis elektroniczny - dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny

Czym się różni "poświadczenie elektroniczne" od "podpisu"?

Poświadczenie elektroniczne - dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub logicznie z nimi powiązane, umożliwiają identyfikację podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne lub organu wydającego zaświadczenia certyfikacyjne, oraz spełniają następujące wymagania

Faktura elektroniczna

Faktury mogą być wystawiane, przesyłane i przechowywane w formie elektronicznej, pod warunkiem że autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści będą zagwarantowane: 1) bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.3), weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu §4 Rozp.

"Nie można odmówić ważności podpisowi elektronicznemu..."

Komentarz do dwóch artykułów ustawy o podpisie elektronicznym budzacych wiele kontrowersji - art. 6.3 oraz art. 8. Artykuły te, wbrew częstej interpretacji, nie stanowią bezsensownego zrównania podpisu kwalifikowanego z niekwalifikowanym. Chronią one po prostu przed kilkoma specyficznymi rodzajami "ataków" prawnych na moc dowodową podpisu elektronicznego.

Syndicate content